สพอ.บ้านแพง จัดกิจกรรม“เอามื้อสามัคคี” การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล.” บ้านป่าหว้าน หมู่ 9