โครงสร้างบุคคลากร

นายวิทยา เข็มอุทา

พัฒนาการอำเภอบ้านแพง

นางสาวจงรักษ์ โมยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการการ
รับผิดชอบตำบลหนองแวง
ตำบลนาเข

พ.อ.อ.สมเกียรติ พันธุ์พุฒ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านแพง
ตำบลไผ่ล้อม

นางสาวอมรรัตน์ มีเที่ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนางัว
ตำบลโพนทอง

นางสาวนภัสรพี อุดมกัน

อาสาพัฒนา
ตำบลบ้านแพง

นางสาวกนกพร พุ่มไพบูลย์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(กทบ.)

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
"โคก หนอง นา โมเดล"

นางสาวปาริฉัตร สมขาว

นักพัฒนาพื้นที่ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลหนองแวง

นางสาวพนิดา พันธุ์เมือง

นักพัฒนาพื้นที่ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลนางัว

นางสาวจุฬารัตน์ สานสิทธิ์

นักพัฒนาพื้นที่ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลโพนทอง

นายณัฐกานต์ คนเพียร

นักพัฒนาพื้นที่ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลหนองแวง

นางสาวศุภจิรา สุวรรณใจ

นักพัฒนาพื้นที่ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลนางัว

นายสุรเชษฐ์ ซามาตย์

นักพัฒนาพื้นที่ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลโพนทอง

นางสาวชยาภรณ์ เจริญวงศ์

นักพัฒนาพื้นที่ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลบ้านแพง

นายณัฐพงศ์ อินทร์แพง

นักพัฒนาพื้นที่ (นพต.)
รับผิดชอบตำบลบ้านแพง

(Visited 463 times, 1 visits today)