โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวจุฬาภรณ์ ธิรัตยา

พัฒนาการอำเภอบ้านแพง

พ.อ.อ สมเกียรติ  พันธ์ุพุฒ

พ.อ.อ.สมเกียรติ พันธุ์พุฒ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
ตำบลนางัว
ตำบลนาเข
ตำบลบ้านแพง

นายบัญชา มาตนาคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล
โพนทอง
หนองแวง

นางสาวนภัสรพี อุดมกัน

อาสาพัฒนา
ตำบลไผ่ล้อม

นางสาวกนกพร พุ่มไพบูลย์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(กทบ.)

(Visited 670 times, 1 visits today)