ประวัติความเป็นมา

ประวัติอำเภอบ้านแพง

           ความเป็นมาตามประวัติเล่าว่า เมื่อประมาณ 200 ปีเศษได้มีราษฎรอพยพมาจากเมืองปุงลิง เขตท่าแขก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ในปัจจุบัน) มาตั้งถิ่นฐานที่ฝั่งแม่น้ำโขงตรงบริเวณที่เป็นเกาะ (ที่ตั้งของอำเภอบ้านแพงในปัจจุบัน) ซึ่งบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ เป็นจำนวนมาก เรียกชื่อว่า “ ต้นแพง “ ประชาชนทั่วไปจึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อต้นไม้ชนิดนี้ว่า “ บ้านแพง “ ต่อมาลำน้ำโขงระหว่างบ้านแพงกับเกาะดอนแพงใต้มีสภาพตื้นเขิน เนื่องจากการทับถมของทรายที่ไหลมา ตามกระแสของแม่น้ำทำให้บ้านแพง และดอนแพงเชื่อมต่อเป็นพื้นที่เดียวกัน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2495 กิ่งอำเภอบ้านแพง ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบ้านแพง และในปี พ.ศ. 2499 ได้จัดตั้งสุขาภิบาลขึ้น เรียกว่า “ สุขาภิบาลบ้านแพง”
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบ้านแพง เป็น เทศบาลตำบลบ้านแพง
ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแพง ได้ดำเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม(ก.ท.จ.นครพนม) ให้เปลี่ยนขนาดของเทศบาล จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลางได้ตามที่มติที่ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 เทศบาลตำบลบ้านแพง จึงประกาศเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบ้านแพงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับอำเภอบึงโขงหลง (จังหวัดบึงกาฬ)
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับแขวงคำม่วน (ประเทศลาว) และอำเภอท่าอุเทน
ทิศใต้                 ติดต่อกับอำเภอศรีสงคราม
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับอำเภอนาทม และอำเภอบึงโขงหลง (จังหวัดบึงกาฬ)

การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอบ้านแพงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านแพง (Ban Phaeng) 14 หมู่บ้าน

2. ไผ่ล้อม (Phai Lom) 8 หมู่บ้าน

3. โพนทอง (Phon Thong) 10 หมู่บ้าน

4. หนองแวง (Nong Waeng) 17 หมู่บ้าน

5. นางัว (Na Ngua) 11 หมู่บ้าน

6. นาเข (Na Khe) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอบ้านแพงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลบ้านแพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแพงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ล้อมทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทองทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางัวทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาเขทั้งตำบล

 

(Visited 3,687 times, 1 visits today)