พช.บ้านแพง ดำเนินการทำสัญญาแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 5 ครั้ง

พช.บ้านแพง ดำเนินการทำสัญญาแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
นางสาว จุฬาภรณ์ ธิรัตยา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ดำเนินการ ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ยื่นโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาท สตรี และได้รับการอนุมัติ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้
1 โครงการเลี้ยงสุกร หมู่ 17 ตำบลหนองแวง จำนวนเงิน 100,000 บาท
2 โครงการสตรีจำหน่ายสเต็ก ตำบลบ้านแพง จำนวนเงิน100,000 บาท
3 โครงการเลี้ยงสุกร หมู่ 2 ตำบลโพนทองจำนวนเงิน 100,000 บาท
4 โครงการขนมจีนบ้านนาพระชัย ตำบลหนองแวง จำนวนเงิน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนเงิน 400,000 บาท
ทั้งนี้ นางสาวจุฬาภรณ์ ธิรัตยา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ได้เน้นย้ำแนวทางการใช้จ่ายเงินให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และเมื่อเริ่มดำเนินการแล้วให้รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ลงไปตรวจเยี่ยมในลำดับต่อไป

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
^^เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565^^
🎖Change for Good🎖

(Visited 5 times, 1 visits today)