สพอ.บ้านแพง …จัดกิจกรรม “สร้างวิถีแห่งการเรียนรู้ สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืนความมั่นคงสู่ชุมชน”

เข้าชม 4 ครั้ง

พช.บ้านแพง … “สร้างวิถีแห่งการเรียนรู้ สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืนความมั่นคงสู่ชุมชน”

⏰วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา ” บ้านไชยศรี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

📰นายวิทยา  เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย นางสาวจงรักษ์ โมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองแวง) และทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2 “สร้างวิถีแห่งการเรียนรู้ สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืนความมั่นคงสู่ชุมชน” ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลงราย นางใส ภูมิลา บ้านไชยศรี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

⚛ทั้งนี้นายวิทยา  เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมฯ และได้แลกเปลี่ยนกับครัวเรือนเป้าหมายถึงความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมภายในแปลงต้นแบบ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

🧶 การทำฝายชะลอน้ำ จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ป่า ทรงแนะนำให้ใช้ ฝายกั้นน้ำ หรือเรียกว่า CHECK DAM หรืออาจเรียกว่าฝายชะลอความชื้น เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อปิดกั้นทางน้ำที่อาจเป็นร่องน้ำกัดเซาะคลอง ลำห้วย ลำธารขนาดเล็ก บริเวณต้นน้ำของลุ่มน้ำ/หนองน้ำต่าง ๆ โดยทำหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยให้การกัดเซาะ ชะล้าง และพังทลายของดินสองฝั่งสายน้ำ/คลอง ลำห้วยลดลง ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ำชั้นล่าง และยังช่วยส่งเสริมการเก็บกักอินทรียวัตถุไว้ใน แหล่งน้ำให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ำที่ทุกสายน้ำไหลผ่านด้วย

🧶 การทำน้ำหมักชีวภาพรสจืด วัตถุดิบที่นำมาใช้ได้แก่ ใบกล้วย/ต้นกล้วย ผักบุ้ง รวงข้าว ผักตบชวา และพืชสมุนไพรที่มีรสจืดทุกชนิด ผสมกับกากน้ำตาลหรือ EM (ถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำตาลทรายแดงได้) โดยมีคุณสมบัติ เป็นปุ๋ยบำรุงดิน ให้ดินมีความร่วนซุย โปร่ง ทำให้ดินไม่แข็ง ใช้ในการบำรุงดิน และบำบัดน้ำเสียและขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น รวมทั้งใช้ในการล้างสารพิษ

💢 ทั้งนี้ การน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย พร้อมฝากให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำในการพัฒนาคน และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับตำบล ระดับพื้นที่ต้นแบบฯ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคนตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ก่อให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

** ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 4 times, 1 visits today)