สพอ.บ้านแพง …จัดกิจกรรม “ห่มฟาง ทำน้ำหมัก สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคงทางอาหาร”

เข้าชม 2 ครั้ง

พช.บ้านแพง … “ห่มฟาง ทำน้ำหมัก สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคงทางอาหาร”

 

⏰วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา ” บ้านไชยศรี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 

📰นายวิทยา  เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย นางสาวจงรักษ์  โมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองแวง) และทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2 “ห่มฟาง ทำน้ำหมัก สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคงทางอาหาร” ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลงราย นางสุนทราภรณ์ ศักดิ์ศรี บ้านไชยศรี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 

⚛ทั้งนี้นายวิทยา  เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมฯ และได้แลกเปลี่ยนกับครัวเรือนเป้าหมายถึงความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมภายในแปลงต้นแบบ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

🧶 การห่มดิน … ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต เพราะคนเราใช้ทรัพยากรดินเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งสร้างอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แถมยังใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค จึงกล่าวได้ว่า ดินเป็นทรัพยากรขั้นมูลฐาน เป็นตัวการให้มนุษย์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทรัพยากรอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล

การเกษตรที่ไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่ทำลายดิน ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อดิน และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงดิน เป็นหัวใจสำคัญที่จะรักษาดินเอาไว้ได้

การ “ห่มดิน” หรือ “คลุมดิน” โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน แล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช”  การปฏิบัติเช่นนี้ จะทำให้ดินกลับมามีชีวิต เป็นการ “คืนชีวิตให้แผ่นดิน”

🧶 การทำน้ำหมักชีวภาพรสจืด วัตถุดิบที่นำมาใช้ได้แก่ ใบกล้วย/ต้นกล้วย ผักบุ้ง รวงข้าว ผักตบชวา และพืชสมุนไพรที่มีรสจืดทุกชนิด ผสมกับกากน้ำตาลหรือ EM (ถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำตาลทรายแดงได้) โดยมีคุณสมบัติ เป็นปุ๋ยบำรุงดิน ให้ดินมีความร่วนซุย โปร่ง ทำให้ดินไม่แข็ง ใช้ในการบำรุงดิน และบำบัดน้ำเสียและขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น

💢 ทั้งนี้ การศึกษาเรียนรู้ต่อยอดจากประสบการณ์นำแนวคิดการทำเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ โดยการปรับคุณภาพดินด้วยการ “ห่มดิน” ด้วยฟางข้าว เป็นต้น เพื่อทำให้ดินมีชีวิต การรักษาไม้ยืนต้นเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่สวน และเสริมพันธุ์ไม้ใหม่ที่เหมาะสมกับพืชเดิมที่มีอยู่ ด้วยแนวคิดการปลูกพืช 5 ระดับ คือ พืชใต้ดิน พืชเลื้อย พืชพ้นดิน พืชยืนต้นระดับกลาง และไม้ยืนต้นระยะยาว ในพื้นที่เดียวกันต่อไป

 

** ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 2 times, 1 visits today)