สพอ.บ้านแพง …จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2“หิ้วกระติ๊บข้าว มาหอบฟาง ทำน้ำหมัก สร้างแหล่งอาหารปลา”

เข้าชม 4 ครั้ง

พช.บ้านแพง …เอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2“หิ้วกระติ๊บข้าว มาหอบฟาง ทำน้ำหมัก สร้างแหล่งอาหารปลา”

⏰วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา ” บ้านแพงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

📰นายวิทยา  เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย พ.อ.อ.สมเกียรติ  พันธุ์พุฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านแพง) และทีมงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2 “หิ้วกระติ๊บข้าว มาหอบฟาง ทำน้ำหมัก สร้างแหล่งอาหารปลา” ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลงราย นายสมชาติ  พุ่มไพบูลย์ บ้านแพงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

⚛ทั้งนี้นายวิทยา  เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมฯ และได้แลกเปลี่ยนกับครัวเรือนเป้าหมายถึงความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมภายในแปลงต้นแบบ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

🧶 การทำแซนด์วิชปลา ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

🧶 การทำน้ำหมักชีวภาพรสจืด

💢 โดยประโยชน์ของการทำแซนด์วิชปลานั้น ลักษณะที่เป็นบ่อ หนองน้ำ หรือคูคลอง นอกจากจะเป็นที่กักเก็บน้ำในฤดูฝน และเป็นแหล่งน้ำในฤดูแล้งแล้ว ยังใช้เลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารได้ เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองและลดค่าใช้จ่าย

เรื่องอาหารปลา เราสามารถสร้างแหล่งอาหารให้กับปลาและสัตว์น้ำต่าง ๆ ได้ ด้วยการทำ “แซนด์วิชปลา” โดยการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ ไม้ไผ่/ฟางหรือผักตบชวา/ปุ๋ยคอก/น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ กระบวนการทำคือ 1) สำหรับบ่อน้ำหรือหนองน้ำ จะทำแซนด์วิชปลาไว้ที่ริมตลิ่ง โดยใช้ลำไม้ไผ่ปักลงไปถี่ ๆ ให้เป็นวงโค้งครึ่งวงกลม หากบ่อมีขนาดใหญ่ก็ควรจะทำหลาย ๆ จุด ส่วนในพื้นที่เล็ก เช่น คลองไส้ไก่หรือคูน้ำรอบนาข้าว ก็สามารถเลี้ยงปลาได้เช่นกัน โดยใช้ไม้ไผ่เหลาแล้วสานเป็นเสวียน จากนั้นจึงนำไปปักลงไปในคลองไส้ไก่หรือคูน้ำ 2) เมื่อมีไม้ไผ่หรือเสวียนเป็นเสมือนภาชนะแล้ว จึงใส่ฟางหรือผักตบชวาสุมลงไปให้แน่น ใส่ปุ๋ยคอก และรดน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ เหยียบย่ำหรือกดให้แน่น โดยทำสลับกับเป็นชั้น ๆ จนเต็ม เมื่อทิ้งไว้สักระยะ จุลินทรีย์ในปุ๋ยคอกและน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจะช่วยย่อยเศษพืช ทำให้เกิดหนอนและไรแดงขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาหารชั้นดีของปลา ส่วนน้ำหมักชีวภาพรสจืดนั้น วัตถุดิบที่นำมาใช้ได้แก่ ใบกล้วย/ต้นกล้วย ผักบุ้ง รวงข้าว ผักตบชวา และพืชสมุนไพรที่มีรสจืดทุกชนิด โดยมีคุณสมบัติ เป็นปุ๋ยบำรุงดิน ให้ดินมีความร่วนซุย โปร่ง ทำให้ดินไม่แข็ง ใช้ในการบำรุงดิน และบำบัดน้ำเสียและขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น รวมทั้งใช้ในการล้างสารพิษ

** ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 4 times, 1 visits today)