สพอ.บ้านแพง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564

เข้าชม 9 ครั้ง

พช.บ้านแพง ขับเคลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

⏰วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

🍀นายวิทยา  เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย พ.อ.อ. สมเกียรติ  พันธุ์พุฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) และนายเพียว  ศิริวงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ (พัฒนากร) ลงพื้นที่ขับเคลื่อนขับเคลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้ ทั้งนี้ ช่วงท้ายกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทางขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ 10 ขั้นตอน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่ประชาชนในหมู่บ้าน การรับสมัครคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ การเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น

💢 ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ได้เน้นย้ำความเป็นมาของโครงการฯ และการรับสมัครคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อที่จะให้การดำเนินกิจกรรมตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตุประสงค์ของโครงการฯ

>> ในการนี้การประชุมครั้งนี้ มีมาตรการและการปฏิบัติตัว ตามมาตราการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 9 times, 1 visits today)