สพอ.บ้านแพง ร่วมประชุม นพต.เพื่อวางแผนการดำเนินงานเอามื้อสามัคคี

เข้าชม 8 ครั้ง

พช.บ้านแพง ร่วมวางแผนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2

⏰ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง ชั้น 1
👉🏼นายวิทยา  เข็มอุทา  พัฒนาการอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยทีมงาน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก “หนอง นา พช.” หลังจากการดำเนินการขุดปรับรูปแบบแปลนเสร็จสิ้น และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครัวเรือน (การเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 2)

💢โดยอำเภอบ้านแพง ได้กำหนดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” (งบเงินกู้) ระยะที่ 1  ในพื้นที่ 4 ตำบล จำนวน 13 ครัวเรือน และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ในพื้นที่ 4 ตำบล จำนวน 4 ครัวเรือน ซึ่งทั้งสองโครงการได้ดำเนินการขุดปรับรูปแบบแปลงเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งครัวเรือนเป้าหมาย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคีการพัฒนา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือ เอาแรงพัฒนาพื้นที่ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” ในลำดับต่อไป

🧶ทั้งนี้ ท่านพัฒนาการอำเภอ ยังมอบหมายให้ นพต.ประจำตำบลแต่ละตำบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงครัวเรือนต้นแบบพร้อมให้กำลังใจในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

>> ในการนี้การประชุมครั้งนี้ มีมาตรการและการปฏิบัติตัว ตามมาตราการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 8 times, 1 visits today)