สพอ.บ้านแพง ร่วมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการสระน้ำในไร่นาประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม

เข้าชม 4 ครั้ง

พช.บ้านแพง ร่วมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการสระน้ำในไร่นาประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม

⏰วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ พื้นที่แปลงนายไพจิตร สุพร เลขที่ 175 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
⚛️นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามการขุดสระน้ำคลองส่งน้ำและการยกร่องแปลงนา ที่มีการออกแบบให้เป็นโคก หนอง นา  โมเดล  ตามโครงการสระน้ำในไร่นา ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม ที่จังหวัดนครพนมได้มีการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  ในลักษณะประชารัฐสามัคคี เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรบ้านดอนกลาง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ให้มีความพร้อมสำหรับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร โดยภายหลังจากตรวจดูสภาพการขุดสระน้ำ คลองส่งน้ำและการยกร่องแปลงนาเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งหมดของพื้นที่แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มีการประชุมหารือกับคณะทำงานร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโครงการให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจดูสภาพของสระน้ำและคลองส่งน้ำแล้วมีน้ำน้อย มองว่าถ้ามีการนำพืชและต้นไม้มาลงปลูกในแปลงจะมีความเสี่ยงที่น้ำจะมีไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และถ้ารอให้ถึงฤดูฝนที่จะมีน้ำมาเติมในสระก็จะล่าช้าในการขับเคลื่อนโครงการจนเกินไป  ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนที่จะบริหารจัดการน้ำและปลูกพืชคลุมดิน เพื่อที่จะรักษาและเก็บความชื้นให้กับดิน รวมถึงการนำหลักกสิกรรมมาประยุกต์ใช้ (แห้งชามน้ำชาม หรือการห่มดิน) และสามารถขับเคลื่อนโครงการในส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและทันช่วงเวลาได้

👉🏼 ด้าน นายไพจิตร สุพร เกษตรกรบ้านดอนกลาง ที่เข้าร่วมโครงการฯ เปิดเผยว่า ตนเองมีที่นาอยู่ 14 ไร่ ปกติจะปลูกข้าวเป็นประจำทุกปี เมื่อหน่วยงานมีโครงการสระน้ำในไร่นา ประชารัฐสามัคคี ออกมา ก็มีความสนใจเพราะจากการรับฟังข้อมูลแล้ว จะมีทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร การปรับปรุงพื้นที่นาให้ มีการขุดสระให้ ทั้งมีการสนับสนุนด้านอื่น ๆ อีก ซึ่งมองว่าเมื่อที่นามีน้ำ มีสระน้ำ ก็จะสามารถทำการเกษตรที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น จะมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้ขอเข้าร่วมโครงการนี้ โดยได้แบ่งที่นาจำนวน 14 ไร่ เข้าร่วมโครงการ และมีการวางแผนว่าจะทำการเกษตรในพื้นที่ตรงนี้ ประกอบไปด้วย การทำนา ปลูกกล้วย ปลูกผักสวนครัว ถั่วฝักยาว พริก ไม้ผล เช่น เงาะ ลิ้นจี่ (นพ.1) มะม่วง และไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นสัก ต้นแดง ประดู่ พะยูง และยางนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะมีการเลี้ยงโคเนื้อ และเลี้ยงปลาในบ่อดินแห่งนี้ และหวังว่าในอนาคตที่นาแปลงนี้จะกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน

🧿ทั้งนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ ตั้งแต่ปี 2541 ความบางตอนว่า “…เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้…” เป็นแนวทางเดียวที่ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤติในปัจจุบันนี้ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือการพัฒนาคน โดยเรียนรู้จากตัวอย่างที่สอดคล้องกับภูมิสังคมด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการฯ และเห็นความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในอันที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายและชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

💢ในการนี้ นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย พ.อ.อ.สมเกียรติ พันธุ์พุฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) ทีมงาน พช.บ้านแพง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) มอบต้นไม้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย และร่วมให้การต้อนรับ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ครั้งนี้ด้วย

>> การจัดกิจกรรนี้ดำเนินการโดยมีมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 4 times, 1 visits today)