สพอ.บ้านแพง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช”

เข้าชม 7 ครั้ง

พช.บ้านแพง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช”

⏰ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ แปลงครัวเรือนราย นายอาทิตย์   คูณทอง บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง และนางบุญเพ็ง เสนเพ็ง บ้านนาพระชัย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

💢นายสุรพล  แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงรายนายอาทิตย์ คูณทอง บ้านป่าหว้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง โดยดำเนินการในพื้นที่ ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 2:3 สภาพดิน ร่วนปนทราย โดยอยู่ในระหว่างดำเนินการขุดปรับรูปแบบแปลง ตามมาตรฐานของกรมกำหนด ทั้งนี้ได้สอบถามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการขุดฯ ด้วย ต่อมาได้เดินทางไปยังแปลงราย นางบุญเพ็ง เสนเพ็ง บ้านนาพระชัย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้ ระยะที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการขุดปรับรูปแบบแปลง และจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดได้ให้ข้อเสนอแนะการบำรุงดิน และการปลูกต้นกล้วย รวมถึงการกักเก็บน้ำ ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในอนาคตด้วย

🧿ในการนี้ นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมายให้ นางสาวจงรักษ์  โมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พัฒนากร) พร้อมด้วยทีมงาน พช.บ้านแพง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวก รวมถึงข้อมูลของครัวเรือนเป้าหมายด้วย

>> ทั้งนี้ กิจกรรดังกล่าวได้มีมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 7 times, 1 visits today)