สพอ.บ้านแพง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

เข้าชม 9 ครั้ง

⏰วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางบุญเพ็ง เสนเพ็ง บ้านนาพระชัย หมู่ 7  และนายทองดี คำหอม บ้านคำนกกก หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

⚛️นายชยณัฐ ประทุมมาตย์  ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี ครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยมี นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ผู้จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามกิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพระดับครัวเรือน  กล่าวรายงาน ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  และกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมในกิจกรรมฯ ดังกล่าว

👉🏼จากนั้นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ “เอามื้อสามัคคี” พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางบุญเพ็ง เสนเพ็ง บ้านนาพระชัย หมู่ 7  และนายทองดี คำหอม  บ้านคำนกกก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ดังนี้

1) การทำปุ๋ยหมัก

2) การปลูกป่า 5 ระดับ

3) การห่มดิน

4) เวทีเสวนา “การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.”

5) กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตกินข้าวซุมกัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตและกระติ๊บข้าว เพื่อรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

💢ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายหาญ ศรีหาวง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ อำเภอบ้านแพง ได้กำหนดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” (งบเงินกู้) ระยะที่ 1  ในพื้นที่ 4 ตำบล จำนวน 13 ครัวเรือน และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ในพื้นที่ 4 ตำบล จำนวน 4 ครัวเรือน ซึ่งทั้งสองโครงการการดำเนินงานอยู่ในระหว่างการขุดปรับรูปแบบแปลง โดยครัวเรือนเป้าหมาย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคีการพัฒนา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือ เอาแรงพัฒนาพื้นที่ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”

🧶โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ 7 ภาคี ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือน และพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดทำโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 40 ทฤษฎี ที่ทรงพระราชทานไว้ ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบให้เหมาะกับลักษณะภูมิสังคมเป็นสำคัญ เกิดความพออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดภัยให้แก่ครัวเรือนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แก่บุคคลที่สนใจ

!! ในการนี้การจัดกิจกรรมมีมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 9 times, 1 visits today)