สพอ.บ้านแพง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต แปลง นางใส ภูมิลา และแปลงนางสุนทราภรณ์ ศักดิ์ศรี ต.หนองแวง

เข้าชม 5 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพงแบ่งปัน…VV พช.บ้านแพง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต” กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง

⏰วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางใส ภูมิลา และนางสุนทราภรณ์ ศักดิ์ศรี บ้านไชยศรี หมู่ที่ 12  ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

⚛️นายชยณัฐ ประทุมมาตย์  ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี ครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ผู้จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพระดับครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กล่าวรายงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  และกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมในกิจกรรมฯ ดังกล่าว

👉🏼จากนั้นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ “เอามื้อสามัคคี” พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางใส  ภูมิลา และนางสุนทราภรณ์  ศักดิ์ศรี บ้านไชยศรี หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1) พิธีบายศรีสู่ขวัญครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2) การปลูกป่า 5 ระดับ

3) การห่มดิน

4) กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตกินข้าวซุมกัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

💢ทั้งนี้ อำเภอบ้านแพง กำหนดขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) ในพื้นที่ 4 ตำบล 13 ครัวเรือน และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ในพื้นที่ 4 ตำบล 4 ครัวเรือน ซึ่งทั้งสองโครงการปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขุดปรับพื้นที่แปลง และครัวเรือนเป้าหมาย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคีการพัฒนา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อแสดงพลังความร่วมมือ เอาแรงพัฒนาพื้นที่ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”

🧶ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ 7 ภาคี ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือน และพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดทำโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 40 ทฤษฎี ที่ทรงพระราชทานไว้ ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบให้เหมาะกับลักษณะภูมิสังคมเป็นสำคัญ เกิดความพออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดภัยให้แก่ครัวเรือนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แก่บุคคลที่สนใจ

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 5 times, 1 visits today)