สพอ.บ้านแพง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต แปลง นางพรทิพย์ บุญตา ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

เข้าชม 2 ครั้ง

📣พช.บ้านแพง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต” กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอบ้านแพง

⏰วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสาวพรทิพย์ บุญตา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

⚛️นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งมี นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ผู้จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพระดับครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กล่าวรายงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมในกิจกรรมฯ ดังกล่าว

🧿นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ ตั้งแต่ปี 2541 ความบางตอนว่า “…เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้…” เป็นแนวทางเดียวที่ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือการพัฒนาคน โดยเรียนรู้จากตัวอย่างที่สอดคล้องกับภูมิสังคมด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเห็นความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ในอันที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายและชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

👉🏼จากนั้นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ “เอามื้อสามัคคี” พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสาวพรทิพย์ บุญตา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1) เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (แทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม) ครัวเรือนเจ้าของแปลงเอามื้อสามัคคี (นางสาวพรทิพย์ บุญตา) นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และสื่อมวลชน

2) การขุดปรับแต่งคลองไส้ไก่

3) การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

4) การปลูกป่า 5 ระดับ

5) การห่มดิน

6) กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตกินข้าวซุมกัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

💢ทั้งนี้ อำเภอบ้านแพง กำหนดขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) ในพื้นที่ 4 ตำบล 13 ครัวเรือน และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ในพื้นที่ 4 ตำบล 4 ครัวเรือน ซึ่งทั้งสองโครงการปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขุดปรับพื้นที่แปลง และครัวเรือนเป้าหมาย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคีการพัฒนา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อแสดงพลังความร่วมมือ เอาแรงพัฒนาพื้นที่ สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”

🧶ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ 7 ภาคี ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือน และพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดทำโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 40 ทฤษฎี ที่ทรงพระราชทานไว้ ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบให้เหมาะกับลักษณะภูมิสังคมเป็นสำคัญ เกิดความพออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดภัยให้แก่ครัวเรือนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แก่บุคคลที่สนใจ

🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳

🎖Change for Good🎖

(Visited 2 times, 1 visits today)