สพอ.บ้านแพง ลงพื้นที่ร่วมติดตามด้านการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย และอาชีพ ตำบลนางัว

เข้าชม 6 ครั้ง

พช.บ้านแพง  ลงพื้นที่ร่วมติดตามด้านการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย และอาชีพ ตำบลนางัว

>>>วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิทยา  เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมายให้นางสาวพนิดา พันธุ์เมือง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) รับผิดชอบตำบลนางัว ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย และคณะทำงานด้านอาชีพ และลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ชั้น 2

>>>ตามที่จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สนับสนุนการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต โดยใช้กลไกประชารัฐในพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้โครงการสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายของตำบลนางัว จำนวน 6 ราย

>>> ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้เพิ่มข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ “นครพนมสร้างสุข บำบัดทุกข์ ด้วยชุมชนท้องถิ่น” จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นบูรณาการโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

JJเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565JJ

>> Change for Good<<

(Visited 6 times, 1 visits today)