พช.บ้านแพง ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่2/2563

เข้าชม 15 ครั้ง

@บ้านแพงฮักแพง แบ่งปัน
^^เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

?พช.บ้านแพง ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่2/2563
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพงชั้น 2
<<<นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการกลุ่มสตรี จำนวน 14 โครงการเป็นเงิน 1,830,000 บาท
ในการนี้นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง และ พ.อ.อ.สมเกียรติ พันธ์พุฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
ในครั้งนี้ โดยชี้แจงเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีลง เหลือร้อยละ 0.10บาท/ปี และการใช้ประโยชน์จากเงินกู้ยืมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ก่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าแก่กลุ่มและสมาชิกให้มากที่สุด
โดยที่กลุ่มสตรีที่กู้ยืมในครั้งนี้ ร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 15 times, 1 visits today)