พช.บ้านแพง อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 28 ครั้ง

@บ้านแพงฮักแพง แบ่งปัน
^^เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

?พช.บ้านแพง อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

^^วันนี้ (12 ม.ค.2563) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

>นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งกำหนดดำเนินการในระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำหมู่บ้านมีความเข้าใจในหลักการ และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน

อันมีเป้าหมายเพื่อให้หมู่บ้าน “อยู่เย็น เป็นสุข”

>ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายสุรพล แก้วอินธิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

^^ในการนี้นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมาย นายบัญชา มาตนาคุณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาวนภัสรพี อุดมกัน อาสาพัฒนา พร้อมทีมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ต่อไป

(Visited 28 times, 1 visits today)