พช.บ้านแพง ประชุมชี้แจงกลุ่มสตรี ที่มาแสดงตน ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 21 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน :เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 <>
>>พช.บ้านแพง ประชุมชี้แจงกลุ่มสตรี ที่มาแสดงตน ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

^^วัน อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง >>นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง ประชุมชี้แจงแก่ สมาชิกกลุ่มสตรีที่มาแสดงตน ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ถึงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ลูกหนี้จะได้รับสิทธิในการลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ในระยะ 3 เดือนแรกหากลูกหนี้ชำระตรงตามที่กำหนด ในเดือนที่ 4 เป็นต้นไปลูกหนี้จะได้รับสิทธิลด อัตราดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อปี แต่ถ้าภายหลังยังผิดนัดชำระลูกหนี้ต้องเสียดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันผิดนัด ซึ่งลูกหนี้ก็เข้าใจเป็นอย่างดีและได้ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ตามข้อ 4.1.2 ต่อไป

(Visited 21 times, 1 visits today)