>พช.บ้านแพง ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริม โคก หนอง นาโมเดล

เข้าชม 37 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน@ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

>พช.บ้านแพง ลงพื้นที่ติดตามส่งเสริม โคก หนอง นาโมเดล

>> วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.

>นายวิทยา เข็มอุทาพัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมายให้ นางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงพื้นที่ติดตาม ส่งเสริม โครงการโคก หนอง นาโมเดล พื้นที่ หมู่ 1 ตำบลหนองแวง ทีมีการจัดการพื้นที่ทำการเกษตร แบ่งพื้นที่ทำการเพาะปลูกพืชผัก ทำนา เลี้ยงปลา

เป็นครัวเรือนที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการ โคกหนองนา โมเดล ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแนวทางการ การเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว

(Visited 37 times, 1 visits today)