>พช.บ้านแพง ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 15 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน@ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

>พช.บ้านแพง ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

> วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.

>นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง น.ส.นภัสรพี อุดมกัน อาสาพัฒนา และคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านแพง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มสตรีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินทุนหมุนเวียน) จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ หมู่ 12 ตำบล หนองแวง อำเภอบ้านแพง

พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงและช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น

(Visited 15 times, 1 visits today)