พช.บ้านแพง ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม 11 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน@ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<< >>พช.บ้านแพง ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง
<<นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมรับฟังและชี้แจงข้อราชการสำคัญต่างๆ

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครพนม

>>ในการนี้ นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการ อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับงานของกรมการพัฒนาชุมชน
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพง ชั้น ๒

(Visited 11 times, 1 visits today)