“พช.บ้านแพงและทีมเครือข่าย otop ถ่ายทำสารคดีเพื่อส่งเสริมหมู่บ้านสมุนไพร

เข้าชม 24 ครั้ง

ฮักนะบ้านแพง @ สพอ.บ้านแพง
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 >> Change for Good<<<

?วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 -11.30 น. ณ ลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติ ( สทบ.)ณ บริเวณงานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี 2563 ในวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพงมอบหมายให้ นางสาวจงรักษ์ โมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP

และงาน PR ร่วมดำเนินรายการและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ทีมงานในครั้งนี้ด้วย

(Visited 24 times, 1 visits today)