พช.บ้านแพงให้คำแนะนำการดำเนินงานการบริหารจัดการและการจัดทำบัญชี กข.คจ.

เข้าชม 20 ครั้ง

@สพอ.บ้านแพง

>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<
วันที่ 30 มกราคม 2563

นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมายนางบุณฑริกกา ไชยริบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ให้คำแนะนำการดำเนินงานการบริหารจัดการและการจัดทำบัญชี ให้แก่คณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและกรรมการโครงการ กข.คจ. บ้านดอนกลาง หมู่ 8

ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

(Visited 20 times, 1 visits today)