พช.บ้านแพงร่วมรับฟังการประชุม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference

เข้าชม 15 ครั้ง

@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน@ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

>>พช.บ้านแพงร่วมรับฟังการประชุม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference
>>วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

>>นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

>>ทั้งนี้ นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมาย พ.อ.อ.สมเกียรติ พันธ์พุฒ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวนภัสรพี อุดมกัน อาสาพัฒนา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว

(Visited 15 times, 1 visits today)