พช.บ้านแพงลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

เข้าชม 65 ครั้ง

@@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน :เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 <<Change for Good>>

^^วันที่ 15 มกราคม 2563 ^^พช.บ้านแพงลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ^^นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง มอบหมายนางสาวจงรักษ์ โมยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนต้นแบบ ครัวเรือนนายเชื้อ ไกรสิน บ้านเลขที่ 38 หมู่ 3 ตำบลนาเข ทีมีการจัดการพื้นที่ทำการเกษตร ตามรูปแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ แบ่งพื้นที่ทำการเพาะปลูกพืชผัก ทำนา เลี้ยงปลา เช่น ปลานิล ปลาบู่ ปลา กุ้งก้ามกาม ปลาเพาะ เป็นครัวเรือนที่มีความพร้อม เข้าร่วมโครงการ โคกหนองนา โมเดล และยังรับนายถวิล ภาโสม ครัวเรือนยากจนเข้าทำงานและเป็นการสร้างทักษะและเป็นทางออก ตามหลัก 4 ท

(Visited 65 times, 1 visits today)