พช.บ้านแพงร่วมประชุมคณะกรรมการ พชอ.

เข้าชม 29 ครั้ง

@@บ้านแพง ฮักแพง แบ่งปัน :เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

<<Change for Good>>

^^วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง

^^พช.บ้านแพงร่วมประชุมคณะกรรมการ พชอ.

^^นายวิทยา เข็มอุทา พัฒนาการอำเภอบ้านแพง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

(Visited 29 times, 1 visits today)