การส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

การส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

  • ภาพกิจกรรม

 

ปลูกผักบ้านนายอำเภอบ้านแพง

ปลูกผักบ้านพัฒนาการอำเภอบ้านแพง

การปลูกผักขยายผลสู่ชุมชน/ครัวเรือน

จากครัวเรือนสู่ “”บวร”

ปฏิบัติการ 90 วันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ “ตู้ปันสุขแก่ผู้ได้รับผลกระทบ covid – 19”

(Visited 16 times, 1 visits today)