ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวจุฬาภรณ์ ธิรัตยา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านแพง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ