สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

นายวิทยา เข็มอุทา

พัฒนาการอำเภอบ้านแพง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน