ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิทยา เข็มอุทา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านแพง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด ที่ นพ.0019/ว767 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบเงินกู้ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1