พช.บ้านนาสาร รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร โดย นางประภัสสร ลิ้มสุวรรณ พัฒนาการอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำ อช.อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 20 ท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะให้แก่ผู้นำ อช. ผู้ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำ ชุมชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการฝึกทักษะในด้านต่างๆ โดยมีพัฒนาการอำเภอและพัฒนากรทำหน้าที่เป็น Coaching ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
– การเป็นวิทยากรกระบวนการ
– การขับเคลื่อนงาน โคก หนอง นา พช.
– บทบาทการร่วมดำเนินงานบูรณาการแผนตำบล
– องค์ควารู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การประชาสัมพันธ์
– การพัฒนาตนเองตาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)
• พร้อมทั้งร่วมกันเสนอโครงการ ” ผู้นำ อช. ขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวทางปฏิบัติ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

💪🏻 BANNASAN TEAM 💪🏻

• ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร
…………………………………………..

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนาสาร
#สุราษฎร์ธานี
#Suratthani
#CDD
#CDDSurat
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Changforgood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 6 times, 1 visits today)