พช.บันนังสตาร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง”

(C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.บันนังสตา ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.จ.)

  (C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัต [...]
อ่านเพิ่มเติม