พช.บันนังสตา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 [...]
อ่านเพิ่มเติม