พช.บันนังสตา ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

(C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 ป. สร้างชุมชนยั่งยืน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด

นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา มอบหมายให้ นายธนเดช สุวรรณบันดิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยอำเภอบันนังสตา ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดยะลา จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย

บันนังสตา : ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน

(Visited 2 times, 1 visits today)