พช.บันนังสตา ประชุมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

  • (C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 ป. สร้างชุมชนยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา

นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอยันนังสตา เพื่อเตรียมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดยะลา ทั้งนี้ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมรู้แล้วบอกต่อ เรื่องเล่า หน้าห้องของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ได้เข้าร่วมประชุมที่จังหวัด

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย

บันนังสตา : ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน

ภาพ/ข่าว: เวสารัช

(Visited 9 times, 1 visits today)