พช.บันนังสตา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(C)(a)(n) (l)(i)(v)(e) (n)(a)(n)(g)(t)(a) ปฏิบัติการ 5 ป. สร้างชุมชนยั่งยืน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา มอบหมายนางสาวอามีนี สะอุ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีวาระประชุม ดังนี้

1.แนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

2. ผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปีงบประมาณ 2565

3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ซึ่งเป็นงบฯจังหวัด ปี 2566

***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#130 ปีกระทรวงมหาดไทย

บันนังสตา : ถิ่นนามะปราง บางลางอุทยาน อนุสรณ์สะพานโบราณ คู่บ้านกล้วยหิน

 

 

 

(Visited 2 times, 1 visits today)