พช.บันนังสตา นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พช.บันนังสตา นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายเวสารัช คงนวลใย พัฒนาการอำเภอบันนังสตา มอบหมายให้นางสาวอานีตา เจ๊ะสนิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวพารีซาร์ สะมะ อาสาพัฒนา นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบาเจาะ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเจาะ โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานตำบล  จำนวน 20 คน  ในการนี้ ได้ชี้แจงและนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565 ได้แจ้งผลการจัดเก็บฯ ในแต่ละตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัด ใน 5 หมวด และแจ้งเรียงลำดับที่ตกมากไปหาน้อย โดยที่ประชุมลงมติรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565

(Visited 4 times, 1 visits today)