สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนบ้านสันติ 1

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 22 ธันวาคม 2564
ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง

นางณัฐวิกา  วาบา พัฒนาการอำเภอบันนังสตา มอบหมายให้นางสาวอานีตา  เจ๊ะสนิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวพารีซาร์  สะมะ อาสาพัฒนา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ตมาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ม.2 บ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตามจังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม

(Visited 5 times, 1 visits today)