พช.บันนังสตา ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

@YALA เมืองน่าอยู่

พช.บันนังสตา ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกาสัง ม.3 บ้านกาสัง ต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา นางสุหะณี นิอาแซ พัฒนากรประจำตำบลบตาเนาะปูเต๊ะนายอับดุลอาซิ อีซอ ผู้นำ อช. บัณฑิตหมู่บ้าน ทีมงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านกาสัง ครัวเรือนเป้าหมายโคก หนอง นา โมเดล ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
1. ยีดหลักการดำรงวิถีชีวิตแบบพอเพียงโดยใช้หลัก ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
2.ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง 3. การบริหารการจัดการชุมชนโดย ป่า 5 ระดับ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งจะไปสู่ พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น
4.การพัฒนาตามแนวทาง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “ความอยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (spider daigram)
โดยมุ่งเน้นการปรับกรอบความคิด/กระบวนการทางความคิด (mindset) ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือน

(Visited 7 times, 1 visits today)