ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา
ณ ห้องประชุมอำเภอบันนังสตา (ชั้น 2)

นายธราวุธ  ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ในการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ  โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น

ในการนี้นางณัฐวิกา  วาบา พัฒนาการอำเภอบันนังสตา ร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้

(Visited 22 times, 1 visits today)