สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา

นายเวสารัช คงนวลใย

พัฒนาการอำเภอบันนังสตา

รวมพลังชุมชน สร้างองค์กรเครือข่าย OTOP ก้าวไกล IT ก้าวหน้า ชุมชนเข้มแข็ง