ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของอำเภอ
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งกิ่งอำเภอบ้านนาเดิม ประกอบด้วย
๒ ตำบลได้แก่ ตำบลบ้านนา และ ตำบลท่าเรือ และ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ได้ประกาศยกฐานะ
กิ่งอำเภอบ้านนาเดิม เป็นที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม

สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอบ้านนาเดิม ตั้งอยู่ทิศใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทาง๓๘ กิโลเมตร
มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ จด อำเภอเมืองและอำเภอพุนพิน
ทิศใต้ จด อำเภอบ้านนาสาร
ทิศตะวันออก จด อำเภอบ้านนาสาร
ทิศตะวันตก จด อำเภอพุนพิน และอำเภอเคียนซา
ขนาด มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๒๘,๗๕๓ ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในพื้นที่ ไม่มีภูเขา

ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูฝน จะมีฝนตกในช่วงเดือนพฤษภาคม – มกราคมและตกหนักในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี

การเมืองและการปกครอง
หน่วยการปกครอง อำเภอบ้านนาเดิม แบ่งการปกครองออกเป็น ๔ ตำบล ๓๐ หมู่บ้าน

(Visited 1,194 times, 1 visits today)