ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

บทบาท หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอจัดเก็บและหรือประสาน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรวบรวมและทำแผนงาน/โครงการของอำเภอใน ส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินงานเกี่ยว กับ ระบบ ข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง

๑. พัฒนาการอำเภอ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง
๓. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานตำบล จำนวน ๙ ตำบล ดังนี้

๑. นายธนภัทร  เสนารักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลดงหม้อทอง และตำบลดงหม้อทองใต้

๒. นางสาวพรทิพย์  เทวสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลห้วยหลัว

๓. นางสาวศิริกาญจน์  คำเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลดงเหนือ และตำบลมาย

๔. นางสาวธราภรณ์  บับพาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลบ่อแก้ว และตำบลโนนสะอาด

๕. นางสาวนิตยา  บับพาาน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ ตำบลม่วง และตำบลหนองกวั่ง

(Visited 1,665 times, 1 visits today)