ประวัติความเป็นมา

คำขวัญอำเภอบ้านม่วง : ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร ถิ่นฐานภูไท ลำน้ำใหญ่สงคราม สวยลือนามแก่งเต่าลี่ผี พุทธสถานงามดีศิลาอาสน์

ประวัติความเป็นมาของอำเภอบ้านม่วง

 • บ้านม่วง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาประมาณ 100  ปีเศษ   ชนกลุ่มแรกที่มาอาศัยอยู่ที่บ้านม่วงอพยพมาจากท้องที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ส่วนมากเป็นเผ่าภูไท ที่ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านม่วง”เพราะขณะที่มาตั้งหมู่บ้านครั้งแรกมีต้นมะม่วงขนาดใหญ่ จำนวน  3  ต้น อยู่ในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน  เดิมบ้านม่วงเป็นที่ตั้งของเมือง “จำปาน้ำพ่น” ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2440 มีพระบำรุงนิคมเขตเป็นเจ้าเมือง   ประมาณว่าตั้งอยู่ได้  10  ปี   จึงได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านนาเหมือง (อำเภอพังโคนปัจจุบัน)  ต่อมาทางราชการได้ประกาศตั้งอำเภอวานรนิวาส  บ้านม่วงจึงเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลมาย  ขึ้นตรงต่ออำเภอวานรนิวาส  เนื่องจากตำบลมายมีอาณาเขตกว้างขวาง  และอยู่ไกลจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส ประมาณ 40  กิโลเมตร  โดยเฉพาะการติดต่อคมนาคมกับอำเภอเป็นไปด้วยความยากลำบาก  ด้วยสาเหตุดังกล่าว  ในวันที่  20  มีนาคม  2511  กระทรวงมหาดไทยจึงได้ตั้งกิ่งอำเภอบ้านม่วงขึ้น  ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ  ยกฐานะเป็นอำเภอบ้านม่วง  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2514  เป็นต้นมา

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบ้านม่วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโซ่พิสัยและอำเภอพรเจริญ (จังหวัดบึงกาฬ)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรเจริญ (จังหวัดบึงกาฬ) และอำเภอคำตากล้า
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวานรนิวาสและอำเภอเจริญศิลป์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านดุง (อุดรธานี) และอำเภอเฝ้าไร่ (จังหวัดหนองคาย)

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบ้านม่วงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 98 ได้แก่

1. ม่วง (Muang) 11 หมู่บ้าน 6. ห้วยหลัว (Huai Lua) 9 หมู่บ้าน
2. มาย (Mai) 10 หมู่บ้าน 7. โนนสะอาด (Non Sa-at) 10 หมู่บ้าน
3. ดงหม้อทอง (Dong Mo Thong) 11 หมู่บ้าน 8. หนองกวั่ง (Nong Kwang) 11 หมู่บ้าน
4. ดงเหนือ (Dong Nuea) 12 หมู่บ้าน 9. บ่อแก้ว (Bo Kaeo) 14 หมู่บ้าน
5. ดงหม้อทองใต้ (Dong Mo Thong Tai) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบ้านม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ้านม่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลม่วง
 • เทศบาลตำบลห้วยหลัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยหลัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วง (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงหม้อทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเหนือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงหม้อทองใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกวั่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้วทั้งตำบล
(Visited 3,527 times, 7 visits today)