เกี่ยวกับหน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

บทบาท หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอจัดเก็บและหรือประสาน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรวบรวมและทำแผนงาน/โครงการของอำเภอใน ส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินงานเกี่ยว กับ ระบบ ข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
– การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
– เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
– บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
– เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
– ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
– ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
– พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
– ส่งเสริมการสืบสานภูมิป่ญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
– พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
– ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
– พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
– พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
– บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
– พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
– เสริมสร้างภาพลักษณขององค์กร
 

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง

๑. พัฒนาการอำเภอ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง
๓. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานตำบล จำนวน ๙ ตำบล ดังนี้

๑. นายธนภัทรnbsp; เสนารักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลดงหม้อทอง และตำบลดงหม้อทองใต้

๒. นางสาวพรทิพย์  เทวสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลห้วยหลัว

๓. นางสาวศิริกาญจน์  คำเลิศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลดงเหนือ และตำบลมาย

๔. นางสาวธราภรณ์  บับพาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลบ่อแก้ว และตำบลโนนสะอาด

๕. นางสาวนิตยา  บับพาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ ตำบลม่วงและตำบลหนองกวั่ง

(Visited 137 times, 1 visits today)