บุคลากร

 

 นายชัยศรี  อุปละ

พัฒนาการอำเภอบ้านม่วง

นายธนภัทร เสนารักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์  เทวสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริกาญจน์  คำเลิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวธราภรณ์  บับพาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา  บับพาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานตำบล จำนวน ๙ ตำบล ดังนี้

๑. นายธนภัทร  เสนารักษ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลดงหม้อทอง และตำบลดงหม้อทองใต้

๒. นางสาวพรทิพย์  เทวสิทธิ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลห้วยหลัว

๓. นางสาวศิริกาญจน์  คำเลิศ  นักวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบ  ตำบลดงเหนือ และตำบลมาย

๔. นางสาวธราภรณ์  บับพาน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ  ตำบลบ่อแก้ว และตำบลโนนสะอาด

๕. นางสาวนิตยา  บับพาน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ  ตำบลม่วง และตำบลหนองกวั่ง

(Visited 257 times, 1 visits today)