โครงสร้างบุคลากร

นายชัยศรี อุปละ

พัฒนาการอำเภอบ้านม่วง

นายธนภัทร เสนารักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ เทวสิทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิริกาญจน์ ล้ำเลิศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรรณิษา อุ่นมะดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา บับพาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 304 times, 1 visits today)