ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยศรี อุปละ

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอบ้านม่วง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ