สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง

จังหวัดสกลนคร

นายชัยศรี อุปละ

พัฒนาการอำเภอบ้านม่วง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน