โครงสร้างบุคคลากร

นางกัทลี สรวงศิริ

พัฒนาการอำเภอบ้านหมอ

นางอาภาศรี วรรณบวร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประสานงานตำบลโคกใหญ่และตำบลหรเทพ

นางเกษศิรินทร์ โพธิ์สุวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประสานงานตำบลหนองบัวและตำบลตลาดน้อย

นายมนู ควั่นคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ประสานงานตำบลไผ่ขวางและตำบลบ้านครัว

นางสาวสุกัญญา นิ่มวิมล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประสานงานตำบลสร่างโศก

นางสาวจริยา มณีรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ประสานงานตำบลบ้านหมอและบางโขมด

(Visited 286 times, 1 visits today)