ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ครั้งที่ 3/2564

เข้าชม 7 ครั้ง

ว่าที่ร.อ.อธิพงษ์ มณีแก้ว รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ครั้งที่ 3/2564 เพื่อสรุปลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563-2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอายุความตามลูกหนี้และวิธีการนับอายุความ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนปี 2564 การจัดประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล การดำเนินการขอลดดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน 34 กลุ่ม ในการนี้นายบรรลุเศรษฐ์ พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประธานกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านหมี่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ (ชั้น2)

(Visited 7 times, 1 visits today)