สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

จังหวัดบุรีรัมย์

จ่าเอกวสัน วงศ์กุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕