สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวภารดี ประไม

พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์โทร 081 8213428

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕