ศอช.อ.บ้านเหลื่อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)

เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เ [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอบ้านเหลื่อมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เวลา 13.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภอบ้านเหลื่อม ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม