สพอ.บ้านเหลื่อม ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2564

🎯ที่นี่บ้านเหลื่อม ทะเลบัวแดง บึงระหานลูกนก อำเภอบ้านเห [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บ้านเหลื่อม ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

🎯ที่นี่บ้านเหลื่อม ทะเลบัวแดง บึงระหานลูกนก อำเภอบ้านเห [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.บ้านเหลื่อม ดำเนินกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

🎯ที่นี่บ้านเหลื่อม ทะเลบัวแดง บึงระหานลูกนก อำเภอบ้านเห [...]
อ่านเพิ่มเติม